هتل میزبان (چهار ستاره) بابلسر فضاي داخلي
هتل میزبان (چهار ستاره) بابلسر فضاي داخلي
هتل میزبان (چهار ستاره) بابلسر سرويس بهداشتي و حمام
هتل میزبان (چهار ستاره) بابلسر رستوران
هتل میزبان (چهار ستاره) بابلسر فضاي داخلي

لیست اتاق ها